Voetbal- & Keeperstages LEIESTREEK (Deinze)
 
DE IDEALE SPORTKAMPEN TIJDENS DE PAAS- & ZOMERVAKANTIES 

 
     
 


   VOETBAL- & KEEPERSTAGES LEIESTREEK
(Deinze)

 

 
     
 

 

 
     
     
 

PRAKTISCHE INFO

 
     
 
Inschrijven
Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het inschrijvingsformulier, inclusief het voldoen van de daarbij horende betaling.

Na het versturen van het inschrijvingsformulier, ontvang je een automatische bevestigingsmail.
Pas na ontvangst van het inschrijvingsbedrag is de inschrijving definitief.

Betaling via overschrijving op rekeningnummer (IBAN): BE85-0682-2293-3006
Omschrijving: “Stagenaam” + familienaam & voornaam van de deelnemer (*)

(*) Inschrijvingen voor deelname aan de Zomerstage aan Zee zijn pas officieel na betaling van het voorschot (€150/pers.)
     Het resterende inschrijvingsbedrag (€245), dient 6 weken voor de start van de voetbalstage aan onze organisatie betaald te worden.

Bij al onze stages geldt een korting van €20, vanaf een 2de kind uit hetzelfde gezin

     

PAASSTAGE 2022

ZOMERSTAGE 2022

ZOMERSTAGE AAN ZEE 2022Annuleren
Bij een volledige annulatie voor de Paas- of Zomerstage, die gebeurt binnen de 2 weken voorafgaand aan de start van de stage, wordt enkel het inschrijvingsbedrag terugbetaald na het voorleggen van een doktersattest.
De kostprijs van de warme maaltijden wordt dan eveneens in mindering gebracht bij de terugbetaling.

Bij annulaties voor de Zomerstage aan Zee, die gebeuren binnen de 4 weken voorafgaand aan de start van de stage, wordt het voorschotbedrag in mindering gebracht bij de terugbetaling.

Wijzigingen
De organisatie behoudt zich het recht om ten alle tijden het programma of de inhoud van de stage te wijzigen. Ze zal dit doen naar eer en geweten en met een hoge kwaliteitsverwachting in het achterhoofd. Indien mogelijk brengt ze de deelnemers hier tijdig van op de hoogte.
Indien de organisatie door overmacht geheel of ten dele verhinderd is één of meer dan haar verplichtingen na te komen, is de organisatie gemachtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de organisatie en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer. De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. De organisatie aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de organisatie - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de trainers van de stage, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Instructies en gedragsregels
Elke deelnemer is verplicht de aanwijzingen of richtlijnen van de trainers of de stageverantwoordelijke van de stage op te volgen, dit om een goed verloop van de stage en de algemene sfeer te bevorderen. De aangegeven gedragsregels dienen tevens gevolgd te worden. Het niet correct uitvoeren van deze standaard beleefdheidregels door een deelnemer kan leiden tot een uitsluiting van deze deelnemer aan de huidige stage. Bij herhaaldelijke problemen kan een deelnemer worden uitgesloten van alle toekomstige stages.

Medicijngebruik
Indien een deelnemer medicijnen gebruikt dient dit tijdens de inschrijving duidelijk vermeld te worden. Aan het begin van de stageweek dient u de medicijnen af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De stageverantwoordelijke van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. De stageverantwoordelijke of de organisator is in geen geval aansprakelijk voor het verkeerdelijk toedienen van medicijnen.

Dieet / Allergie
Wil je graag op voetbalstage en heb je een dieet of bepaalde allergieën? Geen probleem. Vul op het inschrijvingsformulier wel alles over je dieet in.
Loopt er tijdens de stage iets mis doordat u ons dit niet meegedeeld heeft, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van de voetbalstage nog drie weken door de organisatie in bewaring gehouden.
Na het verstrijken van deze periode is de organisatie gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Foto’s / Video’s
Tijdens de stage worden er foto’s en of beeldopnames gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal.
Hiervoor dient elke deelnemer op de 1ste dag van elke stage, het privacy toelatingsformulier, ingevuld af te geven aan de organisatie.

 
     
     
 
   VOETBAL- & KEEPERSTAGES LEIESTREEK 

 
     
 

 Copyright © All Rights Reserved
  Webteam Voetbal- & Keeperstages LEIESTREEK